A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden La Mysore Cosmetics

Artikel 1 : Toepasbaarheid
Elke rechtsbetrekking tussen La Mysore Cosmetics, in het vervolg te noemen de verkoper, en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door onderstaande voorwaarden.

Artikel 2 : Overeenkomsten
Overeenkomsten binden de verkoper eerst dan, nadat deze door haar schriftelijk zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop door de verkoper met de uitvoering daarvan is gestart.

Artikel 3 : Prijzen
Alle opgegeven prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren. De verkoper houdt het recht wijzigingen m.b.t. kostprijsbepalende factoren door te berekenen aan de wederpartij.

Artikel 4 : Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij door de verkoper anders is vermeld of bepaald.

Artikel 5 : Levering
De verkoper tracht zich te houden aan de, indien genoemd, gestelde levertijd. Levertijden zijn vrijblijvend en geven wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de overeenkomst dan wel de aanschaf van een product.
De leveringstijd gaat in op het moment dat wederpartij heeft voldaan aan alle door de verkoper verlangde inspanningen m.b.t. betalingen aan de verkoper. Onder aflevering wordt verstaan de feitelijke levering van de verkochte zaken aan het adres van de wederpartij.

Artikel 6 : Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient betaling vooraf te geschieden, door middel van storting dan wel overmaking op een door de verkoper genoemde bankrekeningnummer overeenkomstig gestelde betalingstermijn. Er kan een aanbetaling gevraagd worden. Directe betaling na aanschaf van het product ( contant of via pinbetaling ) is vereist.

Artikel 7 : Eigendomsvoorbehoud
De verkoper blijft eigenaar van alle door haar verkochte goederen tot het moment dat voor geleverde goederen door wederpartij is betaald.

Artikel 8 : Aansprakelijkheid
De verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade aan geleverde artikelen, diensten of anders overeengekomen verkochte producten.

Artikel 9 : Garantie
De verkoper garandeert dat alle geleverde goederen van een dergelijke kwaliteit zijn , dat slechts door ondeskundig gebruik schade kan worden toegebracht aan geleverde goederen. Slechts bij aantoonbaar bewijs van inferieure kwaliteit, kan wederpartij een verzoek doen op het herstellen van de schade.

Artikel 10 : Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen verkoper en wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

opgesteld te Emmeloord , 01-05-2018.

Menu